Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken aan klanten en potentiële klanten. GOMA doet er alles aan om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen, maar er kunnen fouten optreden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of verband houdend met het verspreiden van informatie via internet, of technische storingen. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van door GOMA verstrekte informatie.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOMA worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Dit geldt voor reproductie door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. Dit is noodzakelijk vanwege het auteursrecht. Het reproduceren voor een bedrijf, organisatie of instelling of voor persoonlijke oefening, studie of gebruik is niet toegestaan als dit niet strikt privé van aard is. Ook is reproductie in enig dag- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) of een radio- of televisie-uitzending zonder toestemming niet toegestaan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor toegang tot of informatie op enige site die is gelinkt aan deze site.